Současný stav zásobení vodou

Na rozdíl od ostatních částí okresu je tato oblast z hlediska vodofikace nejrozmanitější a severovýchodním cípu okresu bez veřejného vodovodu. Provozovány jsou tyto veřejné vodovody:

Páteří této vodovodní skupiny jsou zdroje (vrty) v Anenském údolí s původní dožívající úpravnou vody (odželeznění) a čerpací stanicí, rekonstruovaným výtlačným řadem DN 200, původním VDJ Skuteč (300 m3) a novým VDJ (1000 m3) a hlavním zásobním řadem do Skutče DN 250. Ostatní zásobní řady města jsou ze 70 % nové DN 200, 150 a 100. Vodovodní síť města je provozována ve dvou tlakových pásmech, a to větší část města jako horní tlakové pásmo z VDJ. Sídliště U Botany včetně Botasu je zásobeno z dolního pásma (redukovaného). Přes zásobní síť města a redukci tlaku je připojeno Skutíčko řadem DN 100. Přibylov s Novou Vsí je zásoben řadem DN 150 (bývalý výtlak) a VDJ Štěpánov (150 m3) s řadem DN 100. Z VDJ Štěpánov je přímo zásoben vlastní Štěpánov přes ATS z vodojemu pak Zbožnov a Lhota. Obdobně přes síť města je gravitačně připojen VDJ Lažany (100 m3). Vzhledem k minulým nedostatečným průtokovým poměrům na tomto přívodním řadu byla vybudována přečerpací stanice v ul. Zvěřinova, v současné době je však vyřazena z provozu. Pro vlastní zásobení Lažan a Předhradí je u VDJ Lažany ATS na zvýšení tlaku. Výtlačný řad ze Skutče do VDJ Lažany je DN 100, zásobní řad z Lažan do Předhradí je DN 125. Samostatnou vodovodní větví jsou připojeny Hroubovice a to z VDJ u Nové Vsi (200 m3).Do VDJ N. Ves je voda čerpána krátkým výtlakem DN 125 propojeným s výtlakem do hlavní čerpací stanice Skuteč. Z VDJ Nová Ves do Hroubovic a přes celou obec směrem do Bělé je uložen řad DN 125, mezi Hroubovicemi a Bělou je propoj řadem DN 150, čímž je propojen skup. vodovod Skuteč se skup. vodovodem Luže. Vybudováním ČS Bělá je v podstatě umožněno oboustranné zásobování pitnou vodou. Vybudováním vodovodu ve Žďárci u Skutče v 90-tých letech byl skupinový vodovod Skuteč propojen se skupinovým vodovodem Hlinsko. Na základě snahy Města Skutče o vystoupení z řad akcionářů společnosti VAK Chrudim byl v r. 2000 ze skupinového vodovodu Skuteč vyčleněn celek zásobující město Skuteč a jeho městské části a tento byl předán do správy a majetku Města Skutče. Úseky skupinového vodovodu zásobující obce Předhradí a Hroubovice zůstaly ve správě a majetku společnosti VAK Chrudim. Obec Hroubovice je v současnosti zásobována ze zdrojů skupinového vodovodu Luže.

Hlavním objektem tohoto vodovodu je vrt KO-2 (vydatnost 30 l/s), z něhož je voda čerpána potrubím DN 150 do úpravny vody (odželeznění, odmanganování a zdravotní zabezpečení) o kapacitě 20 l/s. Z akumulační nádrže (320 m3) je upravená voda čerpána výtlačným řadem DN 200 do VDJ Luže nového (500 m3) a VDJ Košumberk starého (120 m3) výše umístěného. Hlavní větví skupinového vodovodu je hlavní zásobní řad z VDJ 500 m3 DN 250, 200 a 150 přes Luži do Radimi a Bělé. Z řadu DN 250 je rovněž připojena Hamzova dětská léčebna v Košumberku. Starý VDJ slouží převážně pro osadu Košumberk. Druhou větví je předimenzovaný řad do Voletic DN 250, 200 a 100. Vodojem Luže (500 m3) je dále propojen řadem DN 250 z VDJ Bílý Kůň, takže jsou možné převody vody (z VDJ Bílý Kůň do VDJ Luže gravitačně, z VDJ Luže do VDJ Bílý Kůň čerpáním). Převody vody jsou však výjimečné pouze z důvodů havarijních. Na konci řadu DN 150 v Bělé je zřízena přečerpací stanice o výkonu 4,5 l/s pro možnost posílení vodovodní skupiny Skuteč. V současnosti je touto ČS voda dopravována do VDJ Nová Ves, kterým je zpětně zásobována obec Hroubovice.

Zdrojem vodovodu jsou zářezem podchycené pramenní vývěry Kavčina u Novohradky, kde byla zřízena i čerpací stanice o výkonu 10 l/s a odtud výtlačný řad DN 150 přes Bílý Kůň do VDJ Bílý Kůň (500 m3). Z vodojemu je vyveden zmíněný propojovací řad DN 250 do Luže, z něhož odbočuje zásobní řad DN 100 do obce Bílý Kůň. Zkušenosti provozu minulých 12-ti let prokázaly, že výše uvedené objekty (s výjimkou zásobního řadu) byly předimenzované, neboť v době sucha vydatnost zdroje klesá na 1 l/s. Kvalita vody dosahuje mezních hodnot dusičnanů. Z VDJ Bílý Kůň se voda čerpá výtlačným řadem DN 100 do vodojemu Střemošice (150 m3), ze kterého je zásobena vlastní obec Střemošice.

Zdrojem vodovodu byly před r. 2001 zářezy pod Chlumem svedené do čerpací jímky. Z čerpací stanice o výkonu 2,3 l/s byla voda čerpána výtlačným řadem DN 80 přes osadu Chlum do VDJ Střítež (30 m3). Mezi Stříteží a vodojemem je výtlačný řad DN 100, který sloužil současně jako zásobní. Vydatnost zdroje tohoto vodovodu byla nadbytečná, kvalita vody však dosahovala nadlimitních hodnot dusičnanů. V současnosti je do VDJ Střítež voda předávána novým propojem DN 50 vedeným ze sítě ve vlastnictví Obce Hluboká. Zdroj vody pod Chlumem byl odstaven.

Hlavní objekty tohoto vodovodu jsou vrt NH-3 spolu s původními dvěma kopanými studnami a hlavní čerpací stanice s akumulací 500 m3 v prameništi Nové Hrady. Skupinový vodovod má tři základní větve:

Větev Proseč – zahrnuje výtlačný řad z ČS Nové Hrady DN 200 směr Roudná, kde je nad touto osadou malý VDJ 50 m3 (připravený pro místní zásobení). Řad DN 200 končí akumulační nádrží ČS Roudná. Výkon čerpadel v ČS Nové Hrady je 48 l/s, výkon čerpadel u ČS Roudná pro čerpání do Proseče je 39,5 l/s. Výtlačný řad směr Proseč tvoří z počátku ocel DN 250, před Borem se mění na DN 200, obchází Bor a končí v novém VDJ Proseč (500 m3). Z nového VDJ Proseč je voda přečerpávána do výše položeného původního VDJ Proseč (250 m3). U obce Bor byla v r. 2000 z výtlačného řadu vybudována odbočka, kterou je voda předávána Obci Bor s vlastní vodovodní sítí.

Obec Proseč – má od r. 2001 tři tlaková pásma:

Na 1. tlakové pásmo z nového VDJ 500 m3 je připojena místní část Podměstí přes hlavní řad DN 200, který přechází v DN 100 a navazuje na propojovací řad do skup. vodovodu Perálec.

2. tlakové pásmo (z VDJ 250 m3) zahrnuje větší část Proseče a díl místní části Záboří. Z 2 tlakového pásma je napojena větev zásobující Českou Rybnou a Miřetín.

3. tlakové pásmo, které bylo vybudováno v r. 2001, je zásobováno prostřednictvím ATS umístěné v původním VDJ 250 m3, a zásobuje horní část Proseče (Záboří). Původní gravitační vodovod vedený od zdroje nad osadou Paseky je odstaven s částečným místním využitím k odběru vody v osadě Paseky.

Větev Makov – je vlastně původním vodovodem v této oblasti, využívající zdroje v Nových Hradech pro spotřebiště v okr. Svitavy (Chotovice, Makov, Příluka a Nová Ves u Jarošova). Když převážilo využití nově vybudovaného prameniště Nové Hrady pro okr. Chrudim, byl pod jednoho provozovatele t. j. VaK Chrudim a.s. převeden i původní vodovod. Samostatnými čerpadly z nové ČS Nové Hrady je voda čerpána původním výtlačným řadem DN 125 do VDJ Chotovice (150 m3). Tento vodojem pak zásobními řady ovládá spotřebiště. Pro Chotovice, Příluku a Novou Ves jsou to řady z různých materiálů a kvality DN 100 a 80, stáří 25-35 let. Mladší je vodovod do Makova se zásobními řady DN 150, 100 a 80.

Větev Nové Hrady – využívá část výtlaku do Chotovic včetně čerpadel. Na hranici okresu je z tohoto výtlaku odbočka DN 100 do vlastního VDJ Nové Hrady (150 m3). Z VDJ je pak veden hlavní zásobní řad přes celou obec Nové Hrady (směr Luže) o DN 150. V současné době je tento řad prodloužen přes Mokrou Lhotu na okraj obce Leština, kde je voda předávána této obci do vodovodního rozvodu, který je jejím vlastnictvím.

Tento vodovod, který je ve vlastnictví obcí, má vlastní zdroj, kterým je širokoprofilová studna mezi Perálcem a Hněvěticemi. U studny je ATS, z níž se čerpá jednak do Perálce, Kutřína, Hněvětic a VDJ Zderaz (60 m3) a je možno z ní předávat vodu i do vodovodní sítě obce Hluboká. Vodovodní řady DN 150, 125, 100, 80 a menší jsou z různých materiálů a kvality a stáří 25 – 40 let. V době přísušku vlastní zdroje nestačí krýt potřebu a je nutné posilování ze skupiny Nové Hrady – Proseč.

Vodovod Jenišovice – Štěnec – je společný vodovod do objektů bývalého JZD Jenišovice v Jenišovicích a ve Štěnci, na který byly připojeny části obce Jenišovice a Štěnec. Zdrojem vodovodu jsou kopané studny v prameništi Měrkovec, ze kterých je voda odebírána ATS a dopravována do uvedených spotřebišť. Vodovodní síť a zdroj vody je ve vlastnictví ZD a obce.

Vodovod Mravín – zdrojem je kopaná studna pod spotřebištěm, na které byla postavena čerpací stanice o výkonu 1,7 l/s. Odtud je voda čerpána do VDJ (33 m3), který je umístěn jen o cca 8 m výše než nejbližší obytný objekt. Vodovodní řady jsou DN 80 a menší. Vodovodní síť a zdroj vlastní VaK Chrudim a.s.

Vodovod Popovec – zdrojem byly před r. 2001 zářezy pod Popovcem v údolí Bětnického potoka. Vydatnost byla nadbytečná, značně však rozkolísaná, stejně jako kvalita vody (nadlimitní hodnoty dusičnanů). Ze zdrojů byla voda převáděna kameninovým beztlakovým potrubím v délce cca 600 m do ČS o výkonu 1,7 l/s, odtud byla voda čerpána do věžového VDJ (30 m3) ve spotřebišti. Výtlačné i zásobní řady jsou DN 80 a menší. V r. 2001 byl věžový VDJ v Popovci propojen řadem DN 50 s vodovodní sítí v obci Domoradice, která náleží do správy MěVAK Vysoké Mýto a odkud je voda pro obec Popovec naší společností přebírána.

Zdrojem, který včetně vodovodní sítě vlastní a spravuje obec Chroustuvice, je vrt u Žilovic vyhodnocený k těžbě vody do 10 l/s. Ponorným čerpadlem a výtlačným řadem DN 150 je voda čerpána do věžového VDJ typu HYDROGLOBUS (200 m3) ve Lhotě u Chroustovic. Z vodojemu je hlavní zásobní řad DN 200 veden do Chroustovic, prochází obcí a je ukončen poblíž zemědělského střediska u Holešovic. Od VDJ je druhý zásobní řad DN 150 veden přes Lhotu do výkrmny vepřů Pošívalka. V posledních letech byla vodovodní síť rozšířena přes Holešovice do obce Čankovice. V současnosti je v režii dotčených obcí realizována poměrně rozsáhlá výstavba nových vodovodních řadů, které by měly vodu ze zdroje u Žilovic dopravovat do obcí Blížňovice, Blansko, (Bořice), Městec, Uhersko, Turov a předpokládá se i do obcí Opočno, Radhošť a dál. V plánu je realizace propoje DN 200 se skupinovým vodovodem Chrudim (větev Hrochův Týnec).