Tabulka Základních údajů

Počet obyvatel obce (r.2000) 373
Počet obyvatel připojených na kanalizaci VAK Chrudim a. s. 230
Délka kanalizační sítě celkem 2.003 m
Z toho ve správě VAK Chrudim a.s. 1.618 m
Ve správě cizích správců resp. incestorů 385 m
Počet kanalizačních přípojek připojených na kanalizaci VAK Chrudim a.s. 68 ks

Popis kanalizační sítě

Obec Svidnice má vybudovanou jednotnou kanalizační síť, převážně zbudovanou a uvedenou do trvalého provozu v roce 1977. Páteř systému je tvořena kmenovými sběrači „A“ a „B“.

Je proveden z železobetonových trub VIA hrdlových o profilu 300 – 800 mm o celkové délce 936 m. Jeho vyústění je do mlýnského odpadu v místě, kde jeho hloubka prakticky vylučuje zpětné zahlcení stoky za vyššího stavu vody v řece. Trasa sběrače „A“ je vedena zhruba středem obce, odvodňuje okolí opuštěného rybníčku, prochází kolem fotbalového hřiště a následně je vedena v krajnici hlavní silnice až k základní škole.

Do tohoto sběrače ústí celkem 4 vedlejší kanalizační větve označené „AI“ – „AIV“. Stoka „AI“ odvodňuje oblast severně od mlýna a je v důsledku nepříznivých terénních poměrů vedena v protispádu. Profil této stoky je 300 mm v délce 90 m. Stoka „AII“ o DN 300 – 400 mm a délce 179 m odkanalizovává lokalitu Háje. Stoka „AIII“ vede vedlejší komunikací, které se říká jednoznačně „ulice“. Slouží k odkanalizování území mezi silnicí na Práčov a řekou Chrudimkou. Podružná stoka „AIIIa“, rovněž v protispádu, odvodňuje severní konec ulice. Délka stoky „AIII“ je 193 m o profilu DN 300 – 400 mm. Stoka „AIIIa“ je dlouhá 59 m o profilu DN 300 mm. Stoka „AIV“ slouží k odvedení vdpadních vod z oblasti nad fotbalovým hřištěm. Délka stoky je 161 m o profilu DN 300 mm. Výše uvedené stoky byly provedeny z železobetonových trub, pouze úseky s rychlostmi přesahující 4,5 m/s jsou provedeny z trub kameninových (lokalita Háje).

Zvláštní postavení má stoka „AV“, ktará byla vybudována v předstihu a má vyloženě ochrannou funkci. Slouží pouze k odvedení srážkových vod z oblasti pod Sychrovem. Profil stoky je DN 500 mm.

Podchycuje komunikační střed Svidnice. Sběrač má celkovou délku 385 m a je proveden z železobetonových trub DN 500 – 600 mm s vyústěním do Okrouhlického potoka.