Popis kanalizační sítě

Okres Chrudim má značné zásoby kvalitní podzemní vody využívané k pitným účelům. Hlavními zdroji jsou křídové geologické partie v okolí Nových Hradů, Luže, Skutče, Podlažic, Markovic a Heřmanova Městce. Současně je pro pitné účely využívána voda z povrchových zdrojů z řeky Chrudimky a sice přímým odběrem s následující úpravou na ÚV Hamry, ÚV Seč a ÚV Monaco (vodní nádrž Křižanovice).

Bilančně jsou stávající zdroje vody v okr. Chrudim ve značném přebytku vůči potřebám okresu a umožňují zásobení pitnou vodou pro sousední okresy Pardubice, příp. Hradec Králové, Havlíčkův Brod i Svitavy.

Vodojem PopovecJiž v minulých stoletích byly ve funkci vodovody pro zámecká panství. Např. v Chrasti pro zásobení zámku s využitím biskupské věže jako vodojemu z r.1662, do kterého byla čerpána voda z Žejbra (resp. jeho náhonu) s využitím žentouru, nebo ve Slatiňanech gravitační vodovod z dřevěných trubek pro zámeckého hraběte Auersperga (tzv. Ferdinandův vodovod z r.1887). Obyvatelstvo okresu využívalo vodu zásadně z mělkého vodního horizontu a sice z bezpočtu kvalitních studní a pramenů.

Koncem 19. století dochází k budování prvních vodovodů pro potřeby obyvatelstva a sice z prostředků jednotlivých měst. Prvními vodovody byly chrastecký městský vodovod z r. 1883 a chrudimský městský vodovod z r. 1885. Postupně jsou budovány vodovody i v menších obcích a městech, a sice v Popovci r. 1931, Mravíně r. 1933, Skutči r. 1935, Proseči r. 1938, Hlinsku r. 1938 a z těchto let je i vodovod Dol. Babákov a Raná.

Zásadní obrat v rozvoji veřejných vodovodů nastal po 2. světové válce (především pak počínaje šedesátými léty), kdy bylo přikročeno k budování vodních zdrojů a skupinových vodovodů, které slouží do dnešních let.

Tak byly postupně vybudovány skupinové vodovody:

V r. 1964 podskupina Heřm. Městec s vrtem V-2 o původní vydatnosti 21 l/s a kapacitou čerp. stanice 40 l/s.

V r. 1966 podskupina Seč s úpravnou vody výkonem 20-30 l/s.

V r. 1981 byly obě podskupiny Heřm. Městec a Seč propojeny a současně posíleny o další vrt pod Heřm. Městcem HM-2 tak, že z prameniště Heřm. Městec je možno do rozhodujícího vodojemu Konopáč trvale čerpat 50 l/s.

V r. 1968 byla uvedena do provozu I. etapa skupinového vodovodu Chrudim s hlavní čerpací stanicí Podlažice o výkonu 200 l/s a s tehdy vyhodnocenou průměrnou vydatností prameniště Podlažice na 160 l/s. Součástí I. etapy byl výtlačný řad do VDJ Slatiňany a přívodní řad přes Chrudim do VDJ Mikulovice (- VAK Pardubice).

Počátkem roku 1970 byl uveden do provozu skupinový vodovod Hlinsko a okolí s úpravnou vody Hamry (max. kapacita 140 l/s nebyla pro zhoršení kvality vody a neprůchodnost galeriových čiřičů dosažena, resp. bylo dosaženo výkonu 80 – 105 l/s). V závěru r. 1970 pak byla uvedena do provozu větev do okresu Havlíčkův Brod.

V r. 1970 byl posílen vodovod Skuteč o zdroj u Svaté Anny a vodovod rozšířen do Hroubovic a Předhradí. V r. 1975 byl rekonstruován hlavní výtlačný řad, návazně pak postaven nový VDJ 1000 m3. V r. 1983 napojen další vrt SK-4.

Úpravna vody MonacoV r. 1981 byla uvedena do provozu II. etapa (1. část) skup. vodovodu Chrudim. V r. 1986 pak 2. část. II. etapa zahrnovala úpravnu vody Slatiňany – Monaco o celkové kapacitě 350 l/s s odběrem říční vody z vyrovnávací nádrže Práčov (vyžíváno cca 10 – 20 dní v roce – po dobu revize přivaděče) nebo samospádem z elektrárenského přivaděče spojujícího vodní nádrže Křižanovice a Práčov.

V r. 1986 bylo dokončeno přebudování vodovodu Luže uvedením do provozu nové ÚV o kapacitě 20 l/s.

V r. 1989 byl uveden do provozu skup. vodovod Nové Hrady – Proseč s kapacitou původních studní 15 l/s., v r. 1992 zřízen a připojen vrt NH-3 o vydatnosti 40 l/s.

S rozšiřováním vodovodů vznikala potřeba odborného správce, který by provozoval a udržoval systém veřejných vodovodů. Proto byla v 50. letech minulého století zřízena organizace ZVAK Pardubice (Zásobování vodou a kanalizace), která se transformovala v roce 1960 na OVHS Chrudim (Okresní vodohospodářská správa), v roce 1967 vzniká OVAK (Okresní vodovody a kanalizace). V roce 1976 dochází k centralizaci na Krajský podnik VčVAK Hradec Králové.

K nynější podobě vedla cesta přes osamostatnění Vodovodů a kanalizací do působnosti okresu v roce 1991 ještě jako státního podniku a v roce 1993 se tento transformuje do akciové společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim.