Současný stav zásobení vodou

Rozhodujícím zdrojem tohoto systému je prameniště H. Městec, u kterého je vyhodnoceno k těžbě z vrtu HM-2 a V-2 50 l/s. Voda soustředěná v akumulační studni je původní čerpací stanicí (40 l/s) čerpaná novým výtlačným řadem DN 400 do VDJ Konopáč (800 m3- starý, 2.000 m3- nový). Z VDJ Konopáč je voda rozváděna následovně:

Gravitační hlavní zásobní řad DN 200 zásobuje vlastní město, dále pak přes původní výtlak DN 200 a po redukci tlaku větev Klešice (včetně Jezbořic v okr. Pardubice řadem DN 150). Z městské sítě je severozápadním směrem vyvedena do okresu Pardubice další větev Raškovice, Svinčany, Nákle (DN 125 a 150). Východním směrem z městské sítě je vyvedena větev DN 125 přes Nový Dvůr na Chotěnice, Morašice. Mezi Novým Dvorem a Chotěnicemi však je přečerpací stanice (7 l/s) přes Chotěnice do VDJ Radlín (100 m). Z VDJ Radlín je gravitačně připojena osada Radlín, zpětně Chotěnice a přes přerušovací VDJ (30 m3) řadem DN 150 obec Morašice a dále řadem DN 80 do obce Skupice. Větev Načešice je vedena z ATS ve VDJ Konopáč kolem osady Konopáč řadem DN 150 přes Načešice do VDJ Vlastějov. Odtud je jednou větví vedena voda do Vyžic a Slavkovic a druhou větví pak kolem Licomělic do VDJ Hošťalovice (100 m3), z něhož je voda dále vedena přes přerušovací komoru (50 m3) do Podhořan. Větev Prachovice začíná čerpací stanicí 60 l/s ve VDJ Konopáč. Výtlačným řadem DN 250 je voda čerpána do VDJ Kostelec (1000 m3). U VDJ Kostelec je opět ČS – 60 l/s, která čerpá dalším výtlačným řadem DN 200 do VDJ Prachovice (starého a nového). Přes rozvodnou síť je připojena dvěmi přípojkami do cementárny v Prachovicích. U VDJ je zřízena ČS 4,5 l/s, která přečerpává vodu do věžového VDJ Míčov – Sušice (60 m3). Z VDJ Prachovice je dle potřeby voda gravitačně převáděna přes šachtu u Skoranova do vodovod. skupiny Seč (větev Třemošnice – Ronov).

Jedná se o samostatný vodovod ve správě a vlastnictví obce, jehož zdroji jsou zářezy a studna, svedené do akumulační nádrže čerpací stanice. Z ČS je voda čerpána do VDJ (100 m3) nad obcí. Z VDJ pak je gravitačně zásobena větší část obce zásobními řady DN 100 a menšími. Menší dolní část obce je zásobena gravitačně ze studny. V době velkého sucha zdroje s obtížemi pokrývají potřebu. Případné připojení obce na skupinový vodovod by však bylo technicky i finančně náročné. Spotřeba vody má spíše klesající tendenci. Obdobná situace je i v osadách Cítkov a Nerozhovice. Bude proto nutno v těchto lokalitách pečovat o místní zdroje s cílem jejich lepšího využití a zvýšení kvality vody.

Hlavními objekty jsou přívodní řad surové vody z nádrže Seč DN 200 do ÚV o kapacitě 20 l/s (s možností přetížení na 30 l/s). Z ÚV je voda čerpána jednak výtlačným řadem DN 250 do VDJ Seč (800 m3) a výtlakem DN 200 do VDJ Ústupky (300 m3). Vlastní obec Seč spolu s levobřežní rekreační oblastí je zásobena z VDJ Seč ve dvou tlakových pásmech. Dolní pásmo je ovládáno přímo z VDJ 800 m3 (dolní část obce směrem ke Kraskovu a rekreační oblast v době mimo sezónu). Zbývající větší část obce spolu s areálem Juniorcentra tvoří horní pásmo ovládané ATS postavené u VDJ s přístavbou akumulace 100 m3. Zásobní řady do obce jsou DN 150 a 100, zásobní řady do areálu Juniorcentra a rekrační oblasti jsou DN 200 a 100. V době stoupající spotřeby vody, tj. červenec až srpen, je rekreační oblast (Kamenná obec, Bučina, Horní Ves) přepojena na horní tlakové pásmo.

Větev Hoješín – je pokračování levobřežního vodovodu rekreační oblasti přes Horní Ves do VDJ Hoješín (100 m3). Zásobní řady v Hoješíně jsou DN 100 a menší. Z tohoto VDJ je napojena i nižší část lokality Dolní Ves. V době mimořádné spotřeby nebo výskytu poruchy docházelo v rekreační lokalitě Hoješín i ve vlastní obci k výkyvům v dodávce vody. V takovémto období se nouzově uváděl do provozu propoj DN 100 z Ústupek uložený přes nádrž pod hladinou vody do Dolní Vsi a VDJ Hoješín. V r. 2000 byl kritický úsek levobřežního přivaděče do VDJ Hoješín vyměněn za řad DN 150.

Větev Kraskov – z VDJ Seč je veden gravitační řad DN 200 přes střed Žďárce. Dolní část obce ve Žďárci má tlak redukovaný, horní část je ovládána přímo z VDJ. Řad DN 200 pokračuje kolem Kraskova s odbočkou DN 100 a redukční šachtou do obce. Za Kraskovem odbočuje z řadu DN 200 přes další redukční šachtu řad DN 100 do VDJ Peklo (400 m3) původně postavený pro Hedvikov. Z VDJ Peklo přes Hedvikov je uložen řad DN 150 převádějící vodu do původního VDJ Třemošnice (100 m3). Od Kraskova hlavní řad DN 200 pokračuje kolem Skoranova do VDJ Prachovice. U Skoranova odbočuje přes další redukční šachtu větev Třemošnice.Tato nová větev Třemošnice je DN 200 a její trasa obchází Starý Dvůr, pro který odbočuje zásobní řad DN 100 a zaúsťuje do přerušovacího VDJ Podhradí (50 m3). Z tohoto VDJ přes ATS je připojeno Podhradí řadem DN 150. Větev DN 200 pokračuje pod hřebenem Železných hor do nového VDJ Třemošnice (500 m3). Z tohoto VDJ jsou vyvedeny tři řady. Propojovací řad DN 200 do původního VDJ Třemošnice (100 m3) zásobní řad DN 150 vyššího tlakového pásma sídliště Třemošnice – sever a přívodní řad DN 150 směr Ronov. Zásobení Třemošnice vedle zmíněného vyššího tlakového pásma je řešeno nižším tlakovým pásmem přes původní VDJ (100 m3), který je umístěn na úbočí Kaňkových hor, a zahrnuje větší část obce. Zásobní řady jsou DN 200, 150 a menší, pořízené v posledních 25 letech. Vodovod Třemošnice vyhovuje i pro výhled. Přívodní řad směr Ronov prochází nad Třemošnicí přes přerušovací komoru (50 m3) a přechází po okraji Závratce do VDJ Ronov (150 m3), který je pod Žlebskými Chvalovicemi. Do VDJ Ronov, mimo vody přiváděné ze skupiny Seč, resp. Heřm. Městec, přitéká gravitačně voda zachycená z důlní štoly ve svahu Železných hor u Žlebských Chvalovic. Z VDJ 150 m3 pak je veden zásobní řad DN 150 do Ronova. V obci je vytvořena zásobní síť z řadů DN 150 a 100 z části okruhová. Vodovod Lipovec měl původně jenom svůj vlastní vrt o vydatnosti do 1 l/s. Před 5-ti lety došlo k posílení propojovacím řadem ze zdroje u Žleb. Chvalovic do VDJ Licoměřice (100 m3).

Jedná se o samostatný malý vodovod, jehož zdrojem jsou 2 kopané studny. Z nich je voda odebírána a ATS dopravována do obce. Zdroje vody vyhovují, proto se uvažuje nadále vodovod ponechat samostatný. Vodovod je ve vlastnictví a správě obce.

Vodovod ve vlastnictví a správě obce je zásobován z vlastního zdroje – vrtu o dostatečné vydatnosti a kvalitě. Z vrtu je voda čerpána do VDJ (250 m3) a odtud je hlavní zásobní řad do obce DN 150.

Jedná se o samostatný vodovod ve vlastnictví a správě obce, jehož původní zdroje (zářezy) gravitačně svedené do VDJ (100 m3) byly v poslední době posíleny vrtem, takže vodovod je soběstačný. Z vrtu do VDJ se čerpá, z VDJ do obce je položen gravitační zásobní řad DN 100 a po obci jsou řady rovněž DN 100 a menší.