Tabulka Základních údajů

Počet obyvatel obce (bez částí Srní a Chlum) (r.1991) 10.365
Počet obyvatel připojených na kanalizaci VAK Chrudim a.s. 9.550
Délka kanalizační sítě VAK Chrudim a.s. 23.800 m
Počet kanalizačních přípojek připojených na kanalizaci VAK Chrudim a.s. 1.194 ks

Popis kanalizační sítě

Město Hlinsko má vybudovanou převážně jednotnou kanalizační síť, což znamená, že odpadní i dešťové vody jsou odváděny společně. V případě větších srážek je nadlimitní množství dešťové vody odlehčováno do přilehlých vodotečí.

Odpadní vody jsou z města odváděny dvěma kanalizačními rozvody – rozsáhlejším městským rozvodem a rozvodem průmyslovým. Na městský rozvod jsou napojeny obytné budovy města, objekty občanské vybavenosti a podniky (ETA a.s., pivovar).

Do průmyslového sběrače jsou zaústěny pouze odpadní vody z několika podniků (TZP a.s., mlékárna). Oba dva kanalizační sběrače – městský (DN 1000) a průmyslový (DN 400) jsou vedeny podél levého břehu Chrudimky do městské ČOV. V ČOV jsou průmyslové a městské odpadní vody čištěny společně na mechanickém stupni, biologickém stupni a chemickém dočišťování v hlavní lince. V letech 2000-01 byl Městem Hlinskem budováno prodloužení kanalizační sítě do lokality Blatno.