Historie kanalizačních sítí na Chrudimsku

Středověk si s kanalizací hlavu nelámal. Podél ulic byly otevřené příkopy, kam se vylévaly veškeré splašky z domů i řemeslných dílen. Jejich překrytím a odvedením k nejbližší řece či potoku vzniká první povrchová kanalizace. Teprve po mnoha morových epidemiích se objevuje skutečná kanalizace a odpadní vody se začaly čistit. Koncem 19. století byly na zděné kanalizační stoky připojovány jen měšťanské domy, s rozvojem měst a průmyslu se objem odpadních vod stále zvětšoval. Po II. světové válce bylo v Českých zemích 51 čistíren odpadních vod, jejich potřeba však byla vyčíslena na 912. V r. 1950 bylo připojeno na veřejnou kanalizaci cca 31% obyvatel, v r. 1970 už asi 55% a bylo postaveno na 800 čistíren (odhad v r. 2000 je asi 1100 ČOV a na veřejnou kanalizaci je připojeno cca 59% populace).

Stařičké královské město Chrudim v minulosti vypouštělo odpadní vody prostřednictvím opukových a pískovcových širokoprofilových odvaděčů krytých deskami z téhož materiálu přímo do řeky Chrudimky. Tyto odvaděče, vedené pod Širokými schody a ve Štěpánkově ulici, byly později použity pro položení nové kanalizace z plastů a zaústěny do náhonu z Chrudimky pod hradbami. Do řeky pak byly postupně svedeny odpadní vody z celého města, ale soustavná kanalizace se začala budovat až po r. 1980.

Kvalitní čistírnu odpadních vod ale město dlouho nemělo. Svou čistírnu měla Transporta (deemulgace a biologické čistění), sídliště Dukelská (ta byla v parku ve středu města), nemocnice (dnes je naším čistírenským skanzenem), i punčochárna Elite (biologické čistění, o víkendech s plnou cirkulací, kapacita 150 000 m3/rok).

Chrudimská čistírna u řeky za lihovarem byla spolu s přivaděčem uvedena do provozu v r. 1991 a postupně na ni přecházela i činnost odstavovaných podnikových čistíren (1996 nemocnice, 1997 čistírna Evony, ap.). Je vybavena biologickým čistěním v aktivaci s turbínovým provdušněním a podélně stíranými dosazovacími nádržemi. Kalové hospodářství tvoří teplá metanizace (plyn slouží provozu čistírny). Celková kapacita čistírny (cca 60.000 EO) slouží i pro odpadní vody Slatiňan, Orle, Medlešic a postupně i dalších okolních obcí. V současné době již stávající kapacita nestačí a připravuje se rozsáhlá modernizace.

Projekt čistírny pro Hlinsko vznikl v r. 1983, ale čistírna byla realizována až o 10 let později. Klasická mechanicko-biologická čistírna s kapacitou cca 60.000 EO (ekvivalentních obyvatel) slouží městu, okolním obcím velkým průmyslovým podnikům (mlékárna, Elektro praga ap.).

Obec Luže se známou léčebnou na Košumberku vybudovala soustavnou kanalizaci až spolu se stavbou čistírny v r. 1994; Chrast u Chrudimě má čistírnu z r. 1980 dimenzovanou na velkou zátěž z provozu konzervárny a dýhárny a výstupní kaly jsou rovněž využívány v zemědělství.

Prachovicím slouží po původní štěrbinové nádrži z padesátých let čistírna systému SRB spuštěná r. 1982. Vzhledem k velkému množství balastních vod však není dostatečně účinná.

Čistírna v Heřmanově Městci z r. 1983 slouží jak městu, tak i potravinářskému průmyslu.

Město Seč a přilehlá rekreační oblast má k dispozici nyní čerstvě rekonstruovanou čistírnu z r. 1981.