Současný stav zásobení vodou

Skupinový vodovod Hlinsko

Rozhodujícím vodárenským systémem, který zasahuje jižní část okresu Chrudim je skup. vodovod Hlinsko se zdrojem ÚV Hamry (vyhodnocená kapacita 110 l/s) a zářezy Čertovina (8 l/s). K těmto objektům nutno zařadit výtlačný řad DN 400 z ÚV Hamry do VDJ Hlinsko (Lázně 2.000 m3) včetně tohoto VDJ, VDJ Čertovina (600 + 250 m3) a propojovací řad mezi těmito VDJ o DN 400 a 300. Ostatní systém skup. vodovodu je možno technicky rozdělit na několik částí, a to takto:

Je dnes řešeno ve dvou tlakových pásmech. Horní z nich je ovládáno vodojemem Lázně a zahrnuje sídliště Elektro-Praga (ETA), sídliště Drahtiny, dále pak bývalý PMV (mlékárna) a objekty nad železniční tratí při státní silnici Hlinsko – Trhová Kamenice. Do těchto částí města je dodávána pouze voda upravená z vody povrchové. Dolní tlakové pásmo na úrovni VDJ Čertovina má vodu mísenou ze zdrojů podzemní vody z VDJ Čertovina a povrchovou z VDJ Lázně přes redukci tlaku. Toto pásmo zahrnuje původní rozsah vodovodu Hlinsko z r. 1938 a nutno konstatovat, že jen menší část původních vodovodních řadů bylo nutno rekonstruovat. Do tohoto pásma bylo připojeno Blatno a samostatně přes ATS je připojena osada Čertovina. Do VDJ Čertovina mimo přepouštění vody z VDJ Lázně je voda čerpaná z čerpací stanice od zářezů Čertovina.

Na skupinový vodovod je zatím připojena pouze obec Hamry, a to z ATS v ÚV Hamry řadem DN 100 a menšími.

Zahrnuje výtlačný řad DN 300 z ÚV Hamry do VDJ Studnice (3 x 250 m3), propojovací řad DN 300 v VDJ Studnice do okresu Havlíčkův Brod (VDJ Homole u Chotěboře) a zásobní řady pro obec Studnice DN 150 a menší. Předávacím místem vody pro okres Havlíčkův Brod na propojovacím řadu je vodoměrná šachta u obce Chlum. Do června r. 2000 byla tímto řadem voda předávána a.s. VAK Havlíčkův Brod. V současnosti je tato dodávka vody zastavena, nevyužívaný úsek řadu je zavodněn a obec Chlum (část města Hlinska) je zásobována opačným směrem – od obce Benátky vodou dodávanou a.s. VAK Havlíčkův Brod.

Je ovládána z VDJ Lázně a odbočujícím řadem DN 300 přes Kouty, kde současně navazuje i část horního tlakového pásma Hlinska. Dále pak pokračuje v DN 200 přes Rváčov k Trhové Kamenici, kde je na odbočce vysazen VDJ Trhová Kamenice (150 + 250 m3) se zásobním řadem DN 200 pro vlastní obec. Další pokračování řadu je DN 150 podél obce Rohozná do VDJ Nová Ves (15 m3), ze kterého pokračuje dále řad na Nasavrky. Vlastní Nasavrky jsou zásobeny ve třech tlakových pásmech, horní část je napojena přímo na přivaděč, ovládaná VDJ. Nová Ves, pro střední část je tlak redukovaný, spodní část je na VDJ Nasavrky (150 m3). Z Nasavrk pak pokračuje řad DN 100, na který jsou po redukci tlaku napojeny obce 0choz, Drahotice a Libáň. Odbočkami z hlavního řadu jsou dále napojeny obce Rváčov, Srní (z akumulace Rváčov 100 m3 je voda přečerpávána do VDJ Srní – 250 m3 a přes ATS dodávána do spotřebiště). Odbočkou pod VDJ Nová Ves jsou zásobovány obce Ctětín a skupina obcí kolem Miřetic.

Odbočuje z větve Trhová Kamenice řadem DN 150 přes redukční šachtu do Svobodných Hamrů, Dřevíkova na Veselý Kopec. Z Dřevíkova pak zásobní řad DN 100 připojuje rekreační lokalitu rybník Dlouhý a osadu Možděnice.

Tato větev začíná ve VDJ Čertovina odkud vede řad DN 200 do Holetína. Pod tratí ČSD je na řadu vybudována přerušovací komora a pod ní je odbočka DN 200 k VDJ Oflenda (2 x 250 m3). Hlavní zásobní řad v Holetíně pak pokračuje dále za pravostrannou zástavbou obce přes druhou přerušovací komoru o DN 150 na konec Dolního Holetína. Z hlavního zásobního řadu je několik odboček DN 100 do levostranné zástavby obce. Mezi Holetínem a VDJ Oflenda je na přívodním řadu rovněž přerušovací komora. Před VDJ Oflenda je napojena osada Oflenda. Za VDJ Oflenda pak jsou vedeny zásobní řady DN 150 jednak ve směru Skuteč, a odbočkou k osadě Oldřetice, v druhém směru přes Mrákotín do Prosetína s redukcí tlaku za Mrákotínem. V současnosti je zahájeno prodloužení této větve, a to z Prosetína kolem osad Otáňka a Dřeveš do obce Vrbatův Kostelec.

Tato větev opět začíná ve VDJ Medkovy kopce (250 m3). Z VDJ Medkovy Kopce pak již vede gravitační řad DN 150 do VDJ Krouna (250 m3), z VDJ jde hlavní zásobní řad obce DN 150. Před obcí Krouna je napojena odbočujícím řadem DN 100 obec Kladno.

Vodovod Raná, vodovod Vojtěchov a vodovod Dolní Babákov

V této jižní části okresu dnes jsou samostatně provozovány gravitační vodovody z místních zdrojů, jejichž vydatnost v době přísušku nepokrývá maximální potřeby. Jsou to:

Voda ze zářezu, vodojem 60 m3, řady DN 100 a menší

Voda z kopaných studní, VDJ 150 m3 s hlavním zásob. řadem DN 150 zásobuje Vojtěchov a Pokřikov

Voda ze zářezu a studně, VDJ 22,5 m3, řady DN 100 a menší. S rozšířením vodovodním rozvodem v Dol. Babákově byl tento rozvod v Holetíně propojen se skupinovým vodovodem Hlinsko a byl vybudován nový VDJ 150 m3. Vodovod je postupně prodlužován do obce Včelákov

Všechny tyto vodovody vlastní a spravují obce. Obci Dolní Babákov a následně i Včelákov je voda předávána.