Tabulka Základních údajů

Počet obyvatel obce (r.2000) 4.485
Počet obyvatel připojených na kanalizaci VAK Chrudim a.s. 4.200
Délka kanalizační sítě VAK Chrudim a.s. 14.680 m
Z toho ve správě VAK Chrudim a.s. 9.984 m
Ve správě cizích správců resp. investorů 4.696 m
Počet kanalizačních přípojek připojených na kanalizaci VAK Chrudim a.s. 870 ks

Popis kanalizační sítě

Město Heřmanův Městec má vybudovanou jednotnou kanalizační síť, zakončenou čistírnou odpadních vod u obce Klešice. Z čistírny je vyčištěná odpadní voda vypouštěna jedinou levobřežní vyústí do potoka Podolka. Páteř soustavného kanalizačního systému je tvořena kmenovým sběračem „A“.

Začíná od čistírny odpadních vod a vede krajem pole vpravo podél komunikace Klešice – Heřmanův Městec. U odbočující cesty k vrtům je umístěna odlehčovací komora č. 1 s odlehčovací stokou, vyusťující do vodoteče Podolka. Před začínající zástavbou je zprava připojen kanalizační sběrač „AI“ odvádějící odpadní vody přes dílčí sběrače „AIa“, „AIa1“, „AIa2“, „AIb“ a „AIb1“ z lokalit sídlišť Pod Nádražím a V Lukách včetně nové sportovní haly.

Z extravilánu vstupuje kanalizační sběrač „A“ do Havlíčkovy ulice. Zde je umístěna odlehčovací komora č. 2 s odlehčovací stokou vyustěnou opět do Podolky. Sběrač „A“ poté prochází Havlíčkovou ulicí, ve které podchycuje levobřežní kanalizační sběrač „AII“ s jeho dílčími sběrači „AIIa“ – „AIIf“ ze sídliště bytových domů U Bažantnice a ulic Jarkovského, přední části ulice Jiráskovy a ulice 5. května až k Domu dětí Ježkovka.

V křižovatce ulic Havlíčkova a Jiráskova je napojen pravostranný sběrač „AIII“, připojující nejen celou Jiráskovu ulici včetně části ulice Tylovy s přilehou zástavbou rodinných a bytových domů, ale hlavně i kanalizační sběrač „AC“ z ulice Sokolské a Čáslavské včetně ulic Podél Dráhy, Nad Tratí, Konopáčské (budoucí připojení místní části Konopáč) a Na Průhoně (kanalizační sběrače „AC1“ – „AC3“).

Sběrač „A“ dále pokračuje volným prostorem do náměstí Míru, kde jsou napojeny levostranné sběrače „AIV“ z Masarykova náměstí a části ulice 5. května a „AV“ z vlastního náměstí Míru a vchází do Barákovy ulice. V této ulici jsou připojeny pravostranné sběrače „AVI“ z nové zástavby „Za Pektinou“, „AVII“ z ulice Foretovy a „AX“ z ulice Zahradní. V místě nad kostelem Panny Marie je opět z pravé připojen sběrač „AVIII“ s dílčími sběrači „AVIIIa“ – „AVIIIe“ přivádějící odpadní vody z ulic Veselé, Hálkovy, Rozsypalovy a Šimonkovy.

Kanalizační sběrač „A“ končí s poslední zástavbou ulice Pokorného, přičemž část levostranné zástavby je odkanalizována sběračem „AIX“. Posledním významným kanalizačním sběračem je sběrač „P“ s dílčími větvemi „P1“ – „P4“, který odvádí odpadní vody z celé dolní části ulice Pokorného s napojením do sběrače „AV“ a následně do „A“.