Současný stav zásobení vodou

Centrum této vodovodní skupiny tvoří úpravna vody Slatiňany-Monaco a zdroje podzemní vody v Podlažicích. Pro ÚV Monaco s výkonem 350 l/s je odebírána surová povrchová voda gravitačně z nádrže Křižanovice přes elektrárenský přivaděč v Práčově. Alternativně je možný odběr z nádrže Práčov pomocí čerpací stanice o výkonu až 300 l/s. Upravená pitná voda je gravitačně odváděna přes akumulační nádrž (1.765 m3) řadem DN 600 do vodojemu Slatiňany (5.000 m3). Do VDJ Slatiňany je také zaústěn výtlačný řad DN 500 z čerpací stanice Podlažice (240 l/s). V Podlažicích je využíváno 6 vrtů o minimální vydatnosti 90 l/s, z nichž je voda čerpána do akumulační nádrže (2.000 m3) u zmíněné hlavní čerpací stanice Podlažice. Z VDJ Slatiňany voda odtéká řadem DN 700 směrem na Chrudim a VDJ Mikulovice a také řadem DN 350 přes Slatiňany a DN 300 přes Orel do VDJ Tři Bubny (650 m3). Za obcí Orel z řadu DN 300 odbočuje řad DN 200 do Zaječic a dále do přes Řestoky a Trojovice do Přestavlk. Z VDJ Tři Bubny pokračuje řad DN 300 na Kočí a Hrochův Týnec.

Mezi obcemi Kočí a Hr. Týnec odbočuje řad DN 150 na Vejvanovice, Úhřetice a Tuněchody. Z hlavního řadu DN 700 odbočuje řad DN 100 na Rabštejnskou Lhotu, Rabštejn a Smrkový Týnec s čerpacími stanicemi Podhůra (3,5 l/s), Rabštejnská Lhota (2 l/s) a vodojemy Rabštejnská Lhota (100 m3) a Rabštejn (60 m3). Další odbočka DN 400 zásobuje vodojemy „Stromovka“ (3000 m3 – v současnosti není akumulace využívána) a „U Václava“ (640 m3 a 2000 m3) v Chrudimi. Další odbočka DN 300 zásobuje přímo dolní tlakové pásmo Chrudimi. Následuje odbočka DN 200 pro Vrcha, Sobětuchy a Stolany. Další odbočka DN 400 umožňuje dotaci vodojemu Skřivánek (1000 m3), ze kterého je zásobeno řadem DN 400 dolní tlakové pásmo v Chrudimi. Dále pokračuje řad v DN 600 směrem do VDJ Mikulovice, v němž je předávací místo mezi VAK Chrudim a.s. a VAK Pardubice a.s. VDJ Skřivánek je mimo výše popsané napojení zásoben též řadem DN 250 z ÚV Markovice, na který jsou v současnosti napojeny vlastní Markovice a Bylany.

Z VDJ Slatinany je přes ÚV Monaco voda čerpána výtlačným řadem DN 150 do VDJ Trpišov (300 m3). Vodojem Křižanovice – tzv. HYDROGLOBUSZ VDJ Trpišov voda teče gravitačně řadem DN 200 do Svídnice, Lukavice a dále řadem DN 150 do Lukavičky a VDJ Jahodnice (200 m3). Z Lukavice odbočuje řad DN 100 do Vysonína. Z VDJ Lukavice je samospádem zásobována obec Bítovany a přes ATS, která je umístěna ve VDJ Lukavice, pak druhou větví obec Žumberk. Z ČS u VDJ Trpišov je veden výtlačný řad DN 150 do VDJ a ČS u Licibořic a dále DN 150 do věžového VDJ Křižanovice (200 m3 – viz obr.). Z VDJ Křižanovice je napojena obec Křižanovice a hlavní zásobní řad DN 150 pokračuje do Liboměřic. Ve VDJ Trpišov je osazena ATS pro vlastní Trpišov a připojený Práčov. Vlastní město Chrudim, jak je výše uvedeno, dostává hlavní podíl vody z zdrojů podzemní vody v Markovicích (do VDJ Skřivánek) a smísenou vodu z VDJ Slatiňany (do VDJ u Václava a Stromovka), dle potřeby je touto vodou automaticky doplňován i VDJ Skřivánek. Do konce r. 1993 byl využíván i původní zdroj vody a vodovod pro Chrudim v Kočí (čerpání podzemní vody do VDJ „Václav“). Z tohoto původního vodovodu jsou v některých ulicích ve středu města dosud v provozu cca sto let staré litinové vodovodní řady. Pro ostatní spotřebiště v rámci skupinového vodovodu byly vodovody pořízeny v posledních 30-ti letech. Pod město Chrudim patřící Medlešice jsou připojeny odbočkou z přívodního řadu DN 600 před VDJ Mikulovice. Připojovací řad je DN 200 a ostatní zásobní DN 150 a 100.

Jedná se o samostatný gravitační vodovod malé obce. Zdrojem vody je několik kopaných studní svedených do VDJ (400 m3). Z VDJ je gravitačně napojena obec s několika krátkými rozvodnými řady. V období delších přísušků se vydatnost studní snižuje. Vodovod vlastní a spravuje Obec Libkov.

Základem této skupiny je zdroj vyčleněný z jímacího území Podlažice, t. j. vrt CH-1 v Chrašicích o vydatnosti 25-30 l/s, z něhož je voda čerpána novým výtlačným řadem DN 250 a 200 do původního věžového VDJ Chrast (200 m3). Ten je propojen hlavním zásobním řadem DN 300 a 200 s novým VDJ typu HYDROGLOBUS (200 m3) v závodě ALMACO (býv. Fruta) tak, že využitelná akumulace pro vodovod. skupinu je celkem 400 m3. Koncem 90-tých let však byl v areálu firmy ALMACO pro potřeby této společnosti zřízen nový vrt a vzájemný propoj obou vodojemů byl uzavřen. Další důležité novější řady DN 200 jsou v ul. Ležáků (směr Horka a přes ATS do obce Smrček) a v ul. B. Němcové (směr Podlažice). Vlastní obec Horka a Podlažice jsou připojeny řady DN 125. Z Podlažic do Chacholic je řad DN 100. Z Chacholic do akumulační nádrže v Podskále je řad DN 80 a odtud je voda přečerpána do VDJ Skála (50 m3). K nádraží Chrast je uložen řad DN 125. Tato vodovodní skupina je na dvou místech (konec ul. Ležáků a k nádraží Chrast) propojena s výtlačným řadem ČS Podlažice – VDJ Slatiňany. Tyto propoje jsou však uzavřeny a otvírají se pouze při nedostatku vody ve skupině Chrast v důsledku havárie.

Zdrojem tohoto vodovodu je vrt BO-2 u Synčan, ze kterého bylo doporučeno k těžbě 35 l/s. U zdroje je postavena úpravna vody (odželeznění) o kapacitě 3 l/s, akumulační nádrž 40 m3 pro upravenou vodu a ATS o max. výkonu 10 l/s. Z ATS je voda dopravována výtlačnými řady DN 150 jednak po okraji Synčan do Rosic a jednak na druhou stranu do Boru. Hlavní zásobní řad v Rosicích (do budoucna okruhový) je DN 150, ostatní řady v této skupině jsou DN 100 a menší.