Tabulka Základních údajů

Počet obyvatel obce (r.1997) 1.838
Počet obyvatel připojených na kanalizaci VAK Chrudim a.s. 815
Délka kanalizační sítě VAK Chrudim a.s. 3.269 m
Počet kanalizačních přípojek připojených na kanalizaci VAK Chrudim a.s. 233 ks
Množství vypouštěných předčištěných odpadních vod (r.1999) 66.400 m³

Popis kanalizační sítě

Na převážné části obce je zřízena systematická jednotná kanalizační síť ve správě a vlastnictví jak VAK Chrudim tak i Obce Hrochův Týnec s kmenovou stokou „A“ DN 800 a DN 1000, procházející ulicemi Nádražní a Školní a vyústěná do Novohradky pod jezem u Stíčan. Do této stoky jsou současně napojeny i ulice Riegrova, Na Hlásce a část Smetanovy, dále přivaděč od Lateru a část odpadních vod ze Stíčan. Další významnou stokou ve správě VAK je pravobřežní stoka „C“, která odvádí odpadní vody z lokalit ulic Čechova a Poborská a návazně i z části ulice Smetanovy a Vaňkovy.

V prostoru vyústění kmenové stoky „A“ je zároveň počítáno s umístěním centrální společné ČOV pro obce Hrochův Týnec a Stíčany. Vzhledem k poměrně nízkým hodnotám znečištění odpadních vod byla nebyla dosud výstavba centrální ČOV realizována. Se zpřísněním přípustných hodnot odpadních vod vypouštěných do vodních toků je v současnosti výstavba ČOV opět aktuální.