Tabulka Základních údajů

Počet obyvatel obce (r.2000) 1.050
Počet obyvatel připojených na kanalizaci VAK Chrudim a.s. 890
Délka kanalizační sítě VAK Chrudim a.s. 7.464 m
Z toho ve správě VAK Chrudim a.s. 1.692 m
Ve správě cizích správců resp. incestorů 5.772 m
Množství vypouštěných předčištěných odpadních vod (r.2000) 2.760 m³

Popis kanalizační sítě

Obec Nasavrky má vybudovanou jednotnou kanalizační síť ve správě Obecního úřadu Nasavrky. Stoky byly budovány nekoordinovaně svépomocí a z valné většiny se proto o nich nedochovaly žádné záznamy. Určitý podíl odpadních vod je převáděn podchycovací stokou ve vlastnictví VAK Chrudim a.s. přes Ochoz do Libáňského potoka. Tato stoka byla vybudována v 80-tých letech, je částečně z materiálu PVC a částečně z kameniny DN 400 o celkové délce 1692 m. Přívalové průtoky v období dešťů jsou odlehčovány do původního koryta , které ústí do řeky Chrudimky v Pekelském údolí.

Odpadní vody jsou před vypouštěním do veřejné kanalizace předčišťovány u jednotlivých producentů a to buď v biologických septicích, nebo v domovnívh čistírnách odpadních vod.