Tabulka Základních údajů

Počet obyvatel obce (r.2000) 2.954
Počet obyvatel připojených na kanalizaci VAK Chrudim a. s. 2.680
Délka kanalizační sítě celkem 8.634 m
Z toho ve správě VAK Chrudim a.s. 7.991 m
Ve správě cizích správců resp. incestorů 643 m
Počet kanalizačních přípojek připojených na kanalizaci VAK Chrudim a.s. 390 ks

Popis kanalizační sítě

Město Třemošnice má vybudovanou jednotnou kanalizační síť, zakončenou čistírnou odpadních vod umístěné za sportovním areálem pod lesem. Z čistírny je vyčištěná odpadní voda vypouštěna jedinou levobřežní vyústí do Zlatého potoka. Do Zlatého potoka je zaústěna i odlehčovací stoka od odlehčovací komory OK 1 před čistírnou. Páteř soustavného kanalizačního systému je tvořena hlavním kmenovým sběračem „A“ se soustavou bočních sběračů „B“ „C“ „D“ „E“ „F“ „G“.

Začíná od čistírny odpadních vod a vede přes přilehlou louku do ulice Internátní. V křižovatce s ulicí Sportovní odbočuje vlevo a přechází shybkou Pekelský potok. Zde na jeho levé straně jsou postupně umístěny 3 odlehčovací komory OK 2, OK 3 a OK 4 s odlehčovací stokou do Pekelského potoka. Sběrač „A“ pak pokračuje Přípotoční ulicí až k hlavní silnici – ulice 1. Máje . Tuto přejde a pokračuje podél potoka až ke Kovolisu, kde je ukončena.

Je připojen na kmenový sběrač „A“ v hlavní silnici – ulice 1. Máje, kterou prochází při její pravé straně ve směru na Závratec, před ulicí Lichnickou přechází na levou stranu do chodníku a končí v současnosti již v extravilánu na úrovni příjezdové komunikace od Práchovic. Po své trase sběrač „B“ připojuje podružné levostranné sběrače „B 1“ z části ulice Hedvikovské, „B 2“ z ulice Brigádnické, „B 3“ svádějící odpadní vodu ze sídliště podél ulice Družstevní a stoka „B 4“ procházející ulicí Lichnickou a končící v sídlišti bytových domů. Podružný sběrač „B 3“ připojuje dílčí stoky „B 3a“, „B 3b“ a „B 3c“.

Sběrač „C“ je připojen na sběrač „A“ zprava v Přípotoční ulici a odvádí odpadní vody z ulice 17. listopadu. Do tohoto sběrače je z ulice Budovatelů přiveden.

Připojující současně i areál firmy Dako a. s.

Sběrače „F“ a „G“ začínají od sběrače „A“ na křižovatce ulic Sportovní a Internátní. Sběrač „F“ vede ulicí Internátní směrem k ulici 1. Máje, do které je vytažen cca v délce 20 m. Po své trase připojuje zleva dolní třetinu ulice Příčné vedlejším sběračem „F 2“. Součástí sběrače „F“ je i odlehčovací komora odlehčovací komora OK 5 s odlehčovací stokou do Pekelského potoka.

Sběrač „G“ je veden ulicí Školní až k hlavní silnici – ulice 1. Máje, kterou podchází a vede dále Tovární ulicí až a stavební úřad, kde je ukončen cca 50 m před mostem přes Pekelský potok. Do sběrače „G“ je staženo několik vedlejších řadů. Sběrač „G 1“ z ulice Sportovní, Ke stadionu a části ulice 1. Máje s ukončením na úrovni ulice Školní. K tomuto sběrači jsou připojeny podružné sběrače „G 1a“ a „G 1b“ oboustranně z části ulice Příčné, krátký sběrač „G 1c“ z prodloužení Sportovní ulice a hlavně nový sběrač „G 1d“, který vede vzhůru ulicí Jižní až do nového sídliště řadových domků. Do tohoto řadu by mělo být v brzké době připojeno i budoucí sídliště „Za Zámkem“. Dalšími sběrači jsou „G 2“ z části ulice Příčné a „G 3“ z části ulice 1. Máje. Do sběrače „G“ je v současné době připojena i nová kanalizační síť z rekonstruovaného náměstí Míru. Součástí kanalizačního systému sběračů „G “ je odlehčovací komora a t OK 6 na sběrači „G 1“ s odlehčovací stokou do místní vodoteče. Poslední odlehčovací komorou je OK 7 na dešťové kanalizaci z ulice Jižní z odlehčovací stokou opět do místní vodoteče.