Tabulka Základních údajů

Počet obyvatel obce (r.2000) 24.179
Počet obyvatel připojených na kanalizaci VAK Chrudim a.s. 23.300
Délka kanalizační sítě VAK Chrudim a.s. 55.600 m
Z toho ve správě VAK Chrudim a.s. 49.600 m
Ve správě cizích správců resp. investorů 6.000 m
Počet kanalizačních přípojek připojených na kanalizaci VAK Chrudim a.s. 2.650 ks

Popis kanalizační sítě

Město Chrudim má vybudovanou jednotnou kanalizační síť, zakončenou čistírnou odpadních vod v lokalitě „Májov“. Z čistírny je vyčištěná odpadní voda vypouštěna jedinou levobřežní vyústí do řeky Chrudimky. Páteř soustavného kanalizačního systému je tvořena kmenovými sběrači „A“ a „B“ a dále sběrači „C“, „D“, „E“, „G“ a „P“.

Začíná od čistírny odpadních vod a prochází souběžně s levou stranou řeky Chrudimky až po zaústění stoky „G“ u sběrných surovin. Tento úsek je z železobetonových trub DN 1200 mm a úsek od zaústění stoky „G“ po OK-A-1 je železobetonových trub DN 600. Od odlehčovací komory pokračuje po zaústění stoky „F“ z ulice Rubešovy resp. okruhu SNP v DN 1400 mm z železobetonových trub a to pravou stranou ulice Tovární. V křižovatce jsou z druhé strany připojeny stoky „AI“ a „AII“ z ulice Dašické. Další úsek v ul. Tovární a Poděbradovy je proveden ve štítu DN 1680/1530 a z železobetonových trub DN 1200 mm a to až po OK-A-2 před restaurací Modrá hvězda. Zde je také připojen sběrač „B“ ze směru od Masarykova náměstí a stoky „AIII“ a „AIIIa“ z ulic Nerudova a V Hliníkách. Dále vede trasa pod náhonem do Lázeňské ulice, podejde ulici Širokou, kde podchycuje sběrač „C“ a znovu podchází náhon naproti restauraci Alfa. Tento úsek je proveden částečně v TBR DN 1000 mm a částečně jako štítovaný v DN 1680/1530. V Lázeňské ulici je z pravé strany připojen sběrač „AIV“, podchycující středisko Telecomu, ale počítá se i z připojením přilehlých objektů v Lázeňské ulici. V místě před restaurací Alfa je napojen sběrač „AV“ ve směru od Komerční banky a ve směru do Radoušovy ulice byla při výstavbě sběrače „A“ vytažena odbočka pro budoucí řad „AVI“. Od restaurace Alfa pokračuje ulicí Partyzánů v DN 1200 mm směrem za divadlo a vchází do nábřeží Karla Čapka. Prochází nábřežím, podchycuje sběrač „AVII“ z Havlíčkovy ulice (návazně i přední část Koželužské a Široké schody) až na úroveň letního kina. Úsek od mostu je v DN 800 mm. Dále prochází celým Jungmannovým nábřežím s tím, že po trase se postupně připojují ulice Úzká a Vrchlického (návazně i Svatopluka Čecha, Dostálová, Na Kopanici a zadní část Koželužské) – sběrače „AVIII“ – „AX“. Do připojení ulice Vrchlického je sběrač v DN 800 a 1000 mm v materiálu TBR. Poslední úsek od Vrchlického ulice je veden v PVC DN 500 mm až do ulice V Průhonech a celý sběrač končí u plaveckého areálu podchycením ulice U Valchy – sběrač „AXI“ a pravostranné přípojky od bazénu.

Od připojení na sběrač „A“ v Poděbradově ulici směřuje k Masarykovu náměstí. Cestou podchycuje stoku „BI“ z ulice U Parku a stoku „BII“ z ulice Pardubické tj. zároveň celé sídliště Leguma a zástavbu nad tratí. Tento první úsek sběrače „B“ je veden částečně v DN 1400 mm a částečně jako štít 1680/1530 mm, a to až na konec Masarykova náměstí při jeho pravé straně. Levá strana náměstí je v současnosti připojena pomocí sběrače „BIII“. Ze zahrady u Neuperského domu pak přechází na druhou stranu k hotelu Bohemia, kde podchycuje sběrač „E“ ze směru Čáslavské ulice a ulice ČS. Armády. Sběrač „B“ je dále veden podél levé strany řeky Chrudimky, Husovou ulicí a to nejprve jako štít 1680/1410 a později DN 800 a 600 mm až po ulici Havlíčkovu ze strany od nákupního střediska Borzna. Po délce své trasy sbírá levostranné podružné kanalizační větvě „BIV“ – „BXI“ ze sídliště. Z těchto dílčích kanalizací je významný sběrač „BV“, který přichází ulicí Rooseveltovou a připojuje postupně autobusové nádraží – ulice ČS. Armády, ulici Přemysla Otakara, Revoluční, přilehlou část Palackého třídy a ulici Fibichovu. V Havlíčkově ulici je napojen sběrač „BXII“, který přivádí odpadní vody ze Škroupovy ulice až z prostoru vojenských objektů na jejím konci. Sběrač „B“ pokračuje dále souběžně s řekou Chrudimkou až k ulici Na Ostrově. Na jejím začátku u mostu je připojen sběrač „BXV“, který podchycuje poměrně rozsáhlé území zástavby bytových domů a to z ulic Bohuslava Martinů, Víta Nejedlého, Dr. Václava Peška, Sokolovské a Nové a také celou ulici Obce Ležáků včetně původního sběrače od objektů kasáren za tratí s připojením místních kanalizací ulic Sečská (zatrubněný bývalý příkop) a Za Pivovarem. Poslední lokalitou připojenou ještě na sběrač „BXV“ je přilehlá přední část sídliště U Stadionu – sběrač „BXVc“. Poslední úsek sběrače „B“ je protažen ulicí Na Ostrově a to v DN od 1000 do 400 mm a ukončení je až za obchvatovou komunikací. Zde je napojena stoka „BXXVI“ od kasáren, přicházející napříč polem. Po trase ulice Na Ostrově je podchycena větší část sídliště U Stadionu a to sběrači „BXVI“ – „BXXV“. Jedná se hlavně o ulice Sokolovská, J. E. Purkyně, Spojovací, S. K. Neumanna. Ještě jednu velmi důležitou roli má sběrač „B“ a to připojením sběrače „P“ od Slatiňan, v prostoru nad stávajícím jezem na Chrudimce.

Je veden Širokou ulicí a náměstím Josefa Ressela s tím, že postupně jsou do tohoto sběrače podchyceny sběrače „CI“ – „CVI“ z ulic Štěpánkova návazně Břetislavova, Filištínská, odbočka do Čelakovského, Kollárova, Fortenská a Rybičkova. V zatáčce pod ulicí Štěpánkovou je odlehčovací komora OK-C-I s odlehčením do náhonu. V dolní části Široké ulice se pak kapacitní větev o DN 400 mm připojuje na sběrač „A“. Za náměstím pokračuje sběrač „C“ do ulice Novoměstské a končí na úrovni starého věžového vodojemu napojením jeho odpadu. Po trase se připojují významné levostranné sběrače „CVIII“ z Tyršova náměstí, „CVIX“ z ulice Hálkovy, „CX“ z ulice Svěchyňovy a pravostranný sběrač „CXII“ z ulice Václavské a Dr. Jánského. Profily kanalizace jsou postupně od DN 1000 mm až po DN 300 mm v koncových větvích.

Z křižovatky u hotelu Bohemie, kde je připojen do sběrače „E“ směřuje do pravé strany ulice Čs. Armády, kde podchycuje ulici Dvořákovou – „DI“ a souběžnou kanalizaci podél levé strany zástavby – „DII“. Z ulice Čs. Armády stoupá sběrač „D“ vzhůru stávajícím podchodem pod tratí do ulice Olbrachtovy, odkud je protažen asi v délce 50 m do ulice K Ploché dráze. Návazně jsou pak připojeny sběrače „DIII“ a „DIV“ z ulic Olbrachtovy, Alešovy, Bezručovy, Nezvalovy a Jiráskovy („DIVb“ – „DIVd“) včetně původního sběrače „DIVa“ uloženého v bývalém úvozu a dále nové sběrače pro rozvíjející se zástavbu nad ulicí Jiráskovou („DIVe“ – „DIVh“). Profily hlavního sběrače jsou od DN 1000 v začátku úseku postupně až do DN 300 mm v koncových větvích.

Od napojení na sběrač „B“ před hotelem Bohemia přechází hlavní křižovatku (cca uprostřed hlavní křižovatky přebírá z levé strany sběrač „D“) a vede ulicí Čáslavskou a návazně Průmyslovou až před areál bývalé Transporty. Po trase jsou postupně připojeny levostranné sběrače „EII“ ze Smetanovy ulice, „EIV“ z ulice Gorkého, „EV“ z ulice Jabloňové a části Strojařů, „EVI“ z ulice Akátové a Na Rozhledně a „EVII“ z druhé části ulice Strojařů. Z pravé strany je napojen pouze sběrač „EIII“ z výjezdu k Okresní hygienické stanici. Z těchto sběračů je nejvýznamnější „EIV“ z Gorkého ulice, který připojuje Čáslavskou ulici až k posledním objektům na výjezdu z města a navíc v současné době převádí odpadní vody z tlakovo-gravitační kanalizace od Markovic pomocí čerpací stanice Markovice. V dohledné době budou touto trasou také převáděny odpadní vody z nové zástavby mezi Chrudimí a Markovicemi. Profil sběrače „E“ začíná DN 1200 mm a pokračuje DN 1000 mm až po DN 400 mm resp. 500 mm. Před vlastním napojením na stoku „B“ je sběrač „E“ odlehčen do Chrudimky přes odlehčovací komoru OK-E-1.

Začátek tohoto sběrače je v křižovatce ulic Dašická – Tovární, kde je napojen na sběrač „A“. Svým směrem kopíruje nový městský komunikační okruh konkrétně pak ulice Rubešovu, Topolskou a SNP. Po trase překonává nejprve shybkou řeku Chrudimku s vloženou odlehčovací komorou OK-F-1 a poté vrchním přechodem náhon s vloženou odlehčovací komorou OK-F-2. Do tohoto kmenového sběrače jsou postupně napojeny levostranný sběrač „FI“ z lokality Blehovsko, pravostranný sběrač „FII“ ze Střelecké ulice, pravostranný sběrač F III odvádějící odpadní vodu ze spádového území ulic Sladkovského, Heydukovy, část Švermovy, Opletalovy, Chelčického až po ulice Na Valech, V Tejnecku, Benoniho, Korbařovy, Na Vazovce a Fontinovy. Dalšími připojenými sběrači jsou pravostranné „FV“ z ulice Hniličkovy, „FVII“ z části ulice Švermovy, „FVIII“ z části ulice V Tejnecku a levostranné „FIV“ podchycující cca 3 RD z konce ulice Rubešovy a „FVI“ z menší části ulice Slovenské. Sběrač „F“ je veden postupně v DN 800 mm, 600 mm, 1000 mm a 500 mm a ukončen je na úrovni ulice Požárníků.

Z místa připojení na řad „A“ u sběrných surovin podchází sběrač „G“ náhon a vstupuje do ulice V Malecku. Před náhonem je na sběrači umístěna odlehčovací komora OK-G-1 s odlehčením do náhonu. Sběrač prochází ulicí V Malecku až do křižovatky s ulicí Družstevní, do které odbočí. Dále postupně vede ulicí Družstevní, Čavisovskou a projde krajem bytové zástavby až k místnímu komunikačnímu okruhu. Ten podchází proti ulici Cereghettiho a pokračuje souběžně s ním až na úroveň konce ulice Dr. Jánského. Profily tohoto kmenového sběrače jsou DN 1000 a 800 mm. Do kmenového sběrače „G“ se postupně napojují pravostranné sběrače „GII“, připojující Moravskou ulici a „GIII“ připojující lokalitu ulic Slezské, Slovenské a přilehlé části České, Čavisovské a Příčné a levostranné sběrače „GIV“ napojující horní část ulice V Malecku současně s dolní I. etapou bytových domů sídliště Stromovka, což jsou ulice Na Šancích a Hradištní a „GV“ s druhé části ulice České a dále pravostranný „GVI“ z horní části ulice Družstevní. Řady „GVII“ – „GXI“ je připojeno sídliště rodinných domků Pod zbrojnicí. V lokalitě za místním komunikačním okruhem ve směru do města jsou do hlavního sběrače svedeny odpadní vody z nového sídliště rodinných domků konkrétně ulic Dr. Jana Malíka, generála Uchytila, Budovatelů a části Dr. Jánského a to řady „GXII“ – „GXIX“. Samostatnou kapitolou jsou nové sběrače „GI“ a „GIVa“. Sběrač „GI“ je napojen na sběrač „G“ v místě křižovatky ulic V Malecku o Moravská a to ve směru shora od ulice Na Kopci. Tento řad podchycuje odpadní vody od zadní části nové zástavby sídliště bytových domů Stromovka stavěné v II. etapě. V budoucnu se na tento řad napojí další zástavba a počítá se i s připojením ulice Na Kopci. Sběrač „GIVa“ vede do sídliště Stromovka z křižovatky ulic V Malecku a Družstevní novou příjezdovou komunikací. Tento sběrač podchycuje nejprve ulici Na Výsluní a poté přilehlou přední část sídliště Stromovka z II. etapy.

Hlavní funkcí tohoto sběrače je převedení odpadních vod z veřejných kanalizací města Slatiňany a nově i obce Orel do kanalizačního systému Chrudim. Připojení na chrudimský systém je do řadu „B“ u sídliště U Stadionu na levé straně řeky Chrudimky. Odtud prochází sběrač „P“ pode dnem řeky Chrudimky v nadjezí a pokračuje mezi areálem zimního stadionu a Chrudimkou pod místní komunikační okruh. Za okruhem pokračuje zahrádkářskou kolonií a podél místní asfaltové cesty až Janderovu. V trase mezi okruhem a začátkem Slatiňan jsou vloženy celkem 3 odlehčovací komory a to OK-P-1, OK-P-2 a OK-P-3. Mimo vlastní Slatiňany sběrač „P“ připojuje po trase ještě další levobřežní sběrače a to sběrač „PO“ propojující starou čistírnu nemocničních odpadních vod se sběračem „P“ v místě za zimním stadionem, sběrač „PI“ odvádějící odpadní vody ze sídliště řadových domků Vlčí Hora, nových bloků nemocnice a menší část zástavby v lokalitě ulic Václavská a Vlčnovská a to do prostoru před okruh ve směru od Slatiňan a sběrače „PII“ a „PIII“, které příčně propojují sběrač „P“ z lokalitami částečně již stávající a částečně budoucí zástavby mezi Chrudimí a Presy (Vlčí Hora II a III.)