Tabulka Základních údajů

Počet obyvatel obce (r.2000) 3.220
Počet obyvatel připojených na kanalizaci VAK Chrudim a.s. 2.600
Délka kanalizační sítě VAK Chrudim a.s. 10.830 m
Z toho ve správě VAK Chrudim a.s. 10.830 m
Počet kanalizačních přípojek připojených na kanalizaci VAK Chrudim a.s. 610 ks

Popis kanalizační sítě

Město Chrast má vybudovanou jednotnou kanalizační síť, zakončenou čistírnou odpadních vod v lokalitě „Chrašice“, která je nyní po celkové rekonstrukci. Z čistírny je vyčištěná odpadní voda vypouštěna levobřežní vyústí do potoka Žejbro. Páteř soustavného kanalizačního systému je tvořena kmenovým sběračem „A“.

Začíná u čistírny odpadních vod a vede krajem louky souběžně s patou svahu zahrádkářské kolonie k bývalé provozovně Meta, kde je u plotu z vnitřní strany umístěna odlehčovací komora č. 1 s odlehčovací stokou, vyusťující v meandru vodoteče Žejbro za lokalitou „V lázních“. Dále sběrač „A“ prochází po dvoře provozovny Meta a po parcele č. 894 a vstupuje do Chrašické ulice. Zde je umístěna odlehčovací komora č. 2 s odlehčovací stokou vyustěnou do náhonu pod mostek k Chrašickému rybníku.

Sběrač „A“ poté prochází Chrašickou ulicí, ve které podchycuje levobřežní sběrače „B“ ze zástavby řadových domků na odbočce ulice Chrašické, „D“ z ulic Na Pančavě a Budovatelské a „G“ ze zástavby řadových domků pod Pančavou a pravobřežní sběrače „C“ od bytového domu čp. 605 U Vodojemu a dále z ulic Filcíkovy, části ulice 17. listopadu, Komenského, Nerudovy a části ulice Šmídovy, sběrač „E“ z části ulice 17. listopadu a části ulice Šmídovy, sběrač „F“ z krátkého úseku ulice Šmídovy a sběrač „H“ od objektu školky a Policie.. V křižovatce Chrašické ulice s ulicí Boženy Němcové se připojuje významný levobřežní sběrač „I“, odvádějící odpadní vodu z celé ulice Boženy Němcové a dále z ulic V lipkách, U stadionu a náměstí Míru. Do stejného místa je připojen i původní zděný pravobřežní sběrač „J“, směřující přes soukromé zahrady objektů pravostranné zástavby náměstí ke křižovatce ulic Reinitzova – Jiráskova. Tento sběrač odvádí odpadní vody z větší části Jiráskovy ulice včetně ulice Růžové, části Komenského a ulice k veterinární správě.

Následně sběrač „A“ vede náměstím, ve kterém připojuje stoku „K“ ze dvora od staré budovy školy a významný levostranný sběrač „L“ z části ulice Ležáků a celé ulice U pošty. Za náměstím v křižovatce ulice Tyršova – Ležáků – Jiráskova je do sběrače „A“ připojena levobřežní stoka „N“ z přilehlé části ulice Ležáků a ulice 5. května a pravobřežní stoka „M“ přivádějící odpadní vody z ulice Lichtenberkovy, Čeperky, ulice Reinitzovy a následně i závodu Almaco. Sběrač „A“ dále pokračuje ulicí Tyršovou až k Nové čtvrti. Po trase jsou pak připojeny stoky levobřežní „O“ a „R“ z přilehlé části Tylovy ulice (v budoucnu se počítá s připojením celé lokality kolem nového nádraží) pravobřežní méně významné „P“ a „S“ a dále „T“ z celé zástavby Nová čtvrť.