Společnost Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. jako vlastník vodárenské infrastruktury na Chrudimsku se již od roku 2020 zabývá několika projekty jejichž parametry splňují základní technické podmínky pro poskytnutí dotace Ministerstva zemědělství ČR z programů na podporu opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody.

Jedná se především o celkem čtyři etapy rekonstrukce častí přivaděče VSVČ (Vodárenské soustavy východní Čechy), z nichž první úsek od čerpací stanice Podlažice do vodojemu Slatiňany byl dokončen již v roce 2021. Druhá etapa rekonstrukce (úsek VDJ Slatiňany – VDJ Mikulovice) aktuálně probíhá a její dokončení je plánováno v prvním čtvrtletí roku 2024. Celkové náklady na tyto dvě etapy činí více než 313 mil. Kč, přičemž byla přiznána dotace ze státního rozpočtu ve výši téměř 180 mil. Kč. Z této dotace již bylo 168 mil. Kč (tedy více než 93%) proplaceno. Dalšími pěti miliony dotace přispěl přímo rovněž Pardubický kraj.

Takto rozsáhlá akce přináší zvýšené nároky rovněž na provozovatele, tedy Vodárenskou společnost Chrudim, a.s. Její pracovníci poskytují plnou součinnost investorovi i dodavateli akce a po celou dobu realizace operativně adekvátně reagují na plánované i nenadále změny ve způsobu zásobování.

Třetí a čtvrtá etapa jsou plánovány jako přímo navazující na první dvě, přičemž z plánovaných celkových nákladů 38 mil. Kč očekáváme dotaci opět ve výši zhruba 50% tedy 19 mil. Kč.

Dalším významným projektem s plánovanými náklady 192 mil. Kč a očekávanou dotací ve výši 96 mil. Kč je pak modernizace a zkapacitnění úpravny vody Seč. Tento projekt je již ve fázi vydaného stavebního povolení s předpokládaným datem zahájení prací v říjnu 2024.

Všechny tyto projekty umožní rychle reagovat na případná období sucha a operativně pokrýt dodávky pitné vody pro obyvatele v rozsáhlé oblasti napojené na VSVČ.