14. 2. 2022

VAK Chrudim spouští II. etapu oprav vodárenské soustavy

CHRUDIMSKÝ DENÍK 14.2.2022

Společnost Vodovody a kanalizace Chrudim, a. s. (dále VAK Chrudim) je vlastníkem vodohospodářské infrastruktury převážně na území okresu Chrudim.

Práce na potrubí po jeho zatažení pod řekou Chrudimkou. Foto: VaK Chrudim

Provozovatelem majetku je na základě nájemní smlouvy z roku 2006 Vodárenská společnost Chrudim, a. s., která je odpovědná za bezproblémové zásobování obyvatelstva pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod, stejně jako další činnosti s provozováním vodohospodářské infrastruktury spojené.

VAK Chrudim jako vlastník infrastruktury přímo nezajišťuje žádné služby související s dodávkou pitné vody nebo odváděním vod splaškových pro obyvatele nebo jiné právní subjekty. Jeho povinností je dohlížet na činnost provozovatele ve smyslu kontroly, jak je nakládáno s jeho majetkem. Za pronájem infrastruktury provozovatele hradí vlastníkovi sjednané nájemné, z kterého je převážně hrazen další rozvoj a obnova celé infrastruktury (obnova veřejných vodovodů, zdrojů vody, úpraven, čerpacích stanic, vodojemů, kanalizací, přečerpávacích stanic odpadních vod, čistíren odpadních vod a další – obnova se netýká přípojek, které jsou v majetku vlastníků napojených nemovitostí). Po vzájemné dohodě mezi vlastníkem a provozovatelem jsou, s ohledem k finančním prostředkům, nastaveny priority obnovy.

V roce 2020 společnost VAK Chrudim zahájila I. etapu rekonstrukce části Vodárenské soustavy Východní Čechy (dále VSVČ), která je v jejím majetku. Jednalo o rekonstrukci výtlaku z Podlažic do vodojemu ve Slatiňanech. Tento výtlak v délce zhruba 11 kilometrů byl vybudován z ocelového potrubí o průměru 50 centimetrů a do provozu byl uveden v roce 1968. Vlastní rekonstrukce proběhla bezvýkopově metodou DynTec. Zjednodušeně řečeno se jednalo o „zatažení“ nového plastového potrubí přes redukci do původního ocelového potrubí. Díky vlastnostem materiálu, z kterého bylo nové potrubí vyrobeno,
došlo po uvolnění tažných sil k „přimknutí“ nového potrubí ke starému ocelovému.

Propojení nového potrubí do VDJ Slatiňany.

Čelo potrubí po zatažení a uvolnění tažných sil.

Stěžejní část rekonstrukce byla úspěšně dokončena v září 2021, celé dílo pak bylo předáno v listopadu 2021 (po dokončení terénních úprav a předání veškeré požadované dokumentace). Mimo finančních prostředků společnosti VAK Chrudim se na této akci významnou částí formou dotací podílelo Ministerstvo zemědělství ČR (dále MZe ČR) a na rekonstrukci přispěl ze svého rozpočtu i Pardubický kraj.

Spolu s přípravou I. etapy rekonstrukce přivaděče současně VAK Chrudim připravoval i II. etapu rekonstrukce (byla zpracována projektová dokumentace, podána žádost o dotaci na MZe ČR, vysoutěžen zhotovitel). Rozhodnutí MZe ČR o poskytnutí dotace na realizaci II. etapy, které bylo společnosti VAK Chrudim doručeno počátkem listopadu 2021, umožní její realizaci. Stavební práce by podle plánu měly být odstartovány v březnu 2022 a dokončeny v roce 2024. Přestože délka trasy potrubí plánovaného k rekonstrukci ve II. etapě je kratší, než v případě I. etapy, bude realizace mnohem složitější. V úseku mezi vodojemem Slatiňany a vodojemem Na Skřivánku má potrubí průměr 70 centimetrů, dále pak směrem na Pardubice (k vodojemu v Mikulovicích) má průměr 60 centimetrů. Další komplikací je fakt, že dodávka pitné vody spotřebitelům musí zůstat po celou dobu rekonstrukce zachována. Z toho důvodu budou na „překlenutí“ úseků určených k rekonstrukci vybudovány dočasné „suchovody“. Krátkodobé výpadky v dodávkách vody spotřebitelům mohou nastat pouze v době přepojování stávajícího potrubí na „suchovody“ a zpět. Časově je stavba náročná i z toho důvodu, že před zprovozněním „suchovodů“ nebo nově rekonstruované části potrubí bude muset být provedena řada manipulací a zkoušek (prověrka těsnosti potrubí, jeho proplach, dezinfekce a zkouška nezávadnosti pitné vody v novém potrubí). Po splnění všech předepsaných úkonů může být příslušná část vodovodního potrubí napojením na síť využívána k dodávce pitné vody. Stejně jako v případě realizace první etapy spoléháme na perfektní spolupráci vlastníka, provozovatele a zhotovitele.

Rekonstrukce vodovodu pod Chrudimkou. Zdroj: VaK Chrudim

Vedení společnosti VAK Chrudim si je vědomo komplikací, které mohou vzniknou obyvatelům Chrudimska v souvislosti s II. etapou rekonstrukce přivaděče VSVČ. Je třeba si však uvědomit, že případné krátkodobé omezení menší části odběratelů může zamezit daleko větším problémům pro velkou část obyvatelstva, pokud by byly dodávky pitné vody přerušeny (a s velkou pravděpodobností i opakovaně) z důvodu závažných poruch na potrubí.

Mimo rekonstrukce části přivaděče VSVČ společnost VAK Chrudim v uplynulém období realizovala řadu dalších, neméně významných akcí – modernizaci 2. linky na čistírně odpadních vod v Heřmanově Městci, vybudování dešťových zdrží na čistírnách odpadních vod v Třemošnici, Hlinsku a Chrudimi, zkapacitnění kanalizací v Třemošnici a Hlinsku, stavební úpravy na vodovodech v Podlažicích, Hlinsku a Makově nebo zkapacitnění čistírny odpadních vod v Rabštejnské Lhotě.

MVDr. Ivan Jeník
předseda představenstva
VAK Chrudim